برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت
 
بهاری و بهارت جاودانه باد...